2. třída- POHÁDKOVÁ

Věk dítěte:

3,5 - 5 let

Počet dětí ve třídě:

25 dětí

Charakteristika třídy

Ve věku 3,5 – 5 let děti bezprostředně vnímají vše okolo sebe, ale největší zájem projevují právě o pohádky. Nacházejí v nich typické vzorce chování. Díky pohádkám se učí  rozpoznávat vlastnosti lidí, fandí kladným hrdinům, odsuzují zlo, oceňují snahu polepšit se, učí se soucitu apod. Proto denně rozehráváme pohádkové příběhy, používáme maňásky, loutky, paraván. V rukou učitelek ožívají hračky, přírodniny… Pomocí „oživlých“ předmětů se nám daří děti mravně usměrňovat. Pohádka prolíná všemi výchovnými činnostmi během celého týdne. Po celý školní rok se také snažíme o systematické zvyšování využitelné kapacity mozku dětí. K tomuto využíváme hry a činnosti plnící úkoly z metody Mensa NTC learning. Pokračujeme v motorických cvičeních a v učení symbolů. Například režim dne si osvojujeme pomocí piktogramů a také některá společenská pravidla.  Zařazujeme složitější hry a úkoly s procvičováním paměti, pozornosti, orientace v prostoru i logického myšlení. Během řízených činností pracují  ve třídě dvě učitelky. Děti tak pracují ve skupinách podle věku a individuálních potřeb a zvláštností. Hrajeme pohybové hry s procvičováním pohotovosti, obratnosti, rychlosti  a postřehu. Vedeme děti k dodržování pravidel a učíme je hrát v duchu „Fair Play“. Posilujeme sebevědomí dítěte, vedeme ho ke zdvořilému a ohleduplnému chování k ostatním. Sledujeme úroveň jeho přizpůsobivosti ve skupině a zda respektuje mluvčího. Rozšiřujeme základní repertoár písní a melodizovaných říkadel. Zpíváme s oporou o hlas učitelky nebo za doprovodu klavíru. Zpěvnost spojujeme s rytmizací, pohybem i hrou na dětské hudební nástroje. Zařazujeme výtvarné činnosti, kombinujeme různé techniky i materiály, podporujeme představivost a fantazii.

Jak to u nás ve třídě vypadá?

Jak třída naplňuje školní vzdělávací program ?

Přirozený běh světa

Děti se učí poznávat svět. Planetu Zemi, kontinenty a jejich flóru i faunu. Charakterizují roční období, pozorují počasí, učí se, jak se máme správně oblékat. Poznávají člověka a jeho tělo. Učí se o zdraví, vnímat odlišnosti lidí, rasy, handicapy. Seznamují se s činností dospělých lidí, s profesemi, s dopravou, kulturou i ekologií. Vedeme děti k vědomí, že mohou svojí činností prostředí zlepšovat  a chránit, ale také poškozovat.  

Snažíme se, aby jejich řečový projev byl gramaticky správný a obsahoval všechny slovní druhy. Učíme se vyslechnout krátký text a následně jej reprodukovat a v naší třídě pomocí narativní pantomimy i zahrát jako dramatickou scénku. Také se více zaměřujeme na zjišťování nedostatků ve výslovnosti dětí. Mezi 4-5 rokem je již pomáhá odstraňovat klinický logoped.

.