3. třída- PÍSMENKOVÁ

Věk dítěte:

5 - 7 let

Počet dětí ve třídě:

25 dětí

Charakteristika třídy

Písmenková třída je třída předškolních dětí, které zde plní povinnou předškolní docházku. Proto se zde zaměřujeme především na samostatnost dětí. Sebeobsluha, hygienické i pracovní návyky hlavně upevňujeme, aby nebyly překážkou v práci při přípravě vstupu do ZŠ.

U dětí dbáme na správný fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci, jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka. To je důležité v rozvoji řeči i k přípravě psaní. Předškolák by už s jistotou měl zvládnout sebeobsluhu, samostatnost, najít řešení. K tomu bezpodmínečně potřebuje správnou výslovnost, gramaticky správnou řeč, dokázat porozumět, dorozumívat se, či se vyjádřit. Pokud si má zapamatovat nové informace a dovednosti, měl by umět vnímat, soustředit se, trénovat paměť. Přes tvořivost, vynalézavost a fantazii se dostaneme k časoprostorové orientaci, rozlišování obrazných a grafických symbolů, jejich vyjadřování. Důležitou oblastí jsou základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace. Tyto pak vedou děti k řešení problémů a učení.

Další oblastí rozvoje dítěte je projev citů, sebepojetí, vůle a sebeovládání, dále sebevědomí a sebeuplatnění, čímž se mu lépe navazuje komunikace s vrstevníky, s dospělými, či jinak odlišnými lidmi. Část výuky je věnována společenským pravidlům a návykům pro zařazení do společnosti. Dalším úkolem je přibližovat dětem kulturu a umění v celém širokém pojetí. Velmi důležitým faktorem rozvoje je sociální informovanost, poznatky z blízkého okolí, všímat si změn v okolí a dokázat je přijmout a přizpůsobit se. Životní prostředí bereme jako součást nás samých, a proto je pochopení významu péče o okolí tak významné.

Jak to u nás ve třídě vypadá?

Jak třída naplňuje školní vzdělávací program ?

Přirozený běh světa

Děti se seznamují s lidským tělem: jeho částmi, rozdíly, jak přišly na svět, co je pro tělo prospěšné, jak funguje, o jeho ochraně, kde hledat pomoc v případě nebezpečí atp.

Dále děti seznamujeme s přírodou – roční období, počasí, rostliny, zvířata. Zde využíváme k výuce i širokou škálu přírodních pokusů, také vycházek do okolí MŠ i školní zahradu. Dalším důležitým tématem, složeným z několika na sebe navazujících podtémat je ukotvení dětěte v reálném světě. Začínáme vesmírem s jeho záhadami, pak se přesuneme na Zemi, pojmenujeme jednotlivé kontinenty a přírodní pásma až se dostaneme do naší Evropy ve které nám je nejbližší ČR a nakonec se projdeme i Prahou. Na toto velké téma navazují multikulturní týdny, kde se děti formou prožitků více dozví o jednotlivých světadílech. Zde  hodně využíváme metody NTC- learning – symboly, orientace v prostoru, v encyklopediích, mapách. Dále spojování, přiřazování, úvahy, paměť atd.

.