V zájmu celistvosti výchovného působení doplňují základní integrované bloky samostatné projekty Mateřské školy Koníček:

Mensa NTC learning

Mensa NTC learning

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let. Metoda Mensa NTC systém učení kombinuje 3 základní okruhy technik: motorická cvičení, učení symbolů a procvičování pozornosti a logického myšlení. Nejedná se tedy o zvýšení inteligence, která je do značné míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity mozku dětí.

Více informací o projektu

Těšíme se do školy

Těšíme se do školy

Obsahem tohoto integrovaného projektu je soubor nadstavbové i nadstandardní výchovné činnosti, která je začleněna do běžného života školy: hra na zobcovou flétnu, rytmika, Lego Dacta a výuka angličtiny. Tyto aktivity tvoří součást promyšlené přípravy dítěte pro jeho další vzdělávání. V jednom dni v týdnu je členěna výuka na vyučovací jednotky, které svým obsahem kladou na dítě zvýšené nároky. Je-li to možné, obsah výuky odpovídá probíranému integrovanému bloku. Všechny tyto aktivity jsou provozovány na odborné úrovni. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze děti třetího ročníku. Rodiče na úvodní schůzce podepisují informovaný souhlas s těmito aktivitami svých dětí. V případě nezájmu bude dítěti nabídnuta náhradní činnost.

Cestujeme světadíly

Multikulturní týdny: Cestujeme světadíly

Cílem projektu je, aby si děti už v tomto útlém věku uvědomily jak nesmírně pestrý a mnohotvárný je život okolo nás. Děti tím vedeme k úctě ve všech jeho proměnách. Tyto dva netradiční týdny by měly být pro děti především plné prožitků a zážitků. Nové poznatky jsou až druhotným efektem, přesto cenným. Velmi důležitou složkou je spolupráce s kuchyní. Na jídelníčku těchto týdnů se objevují typická jídla probíraných regionů. Do akce jsou zapojeni i rodiče převleky svých dětí či zapůjčením předmětů z cest.

Týden dětské radosti

Týden dětské radosti

Tento projekt je připraven jako neformální oslava svátku Mezinárodního dne dětí. Hlavním cílem je dětská radost, uvolnění, změna oproti zaběhnutému. Děti zpívají, tančí, oslavují a obdarovávají se. Podle možností jsou do tohoto týdne naplánovány velké akce, kterých se zpravidla účastní celá škola. V rámci interpersonální oblasti podporujeme prohlubování vzájemných kamarádských vztahů, děti se též učí soužití s různě věkově odlišnými kamarády z celé mateřské školy a blíže poznávají i ostatní učitelky. Materiálně bývá zpravidla tento projekt zajištěn příspěvkem od Městského obvodu části 1 v Pardubicích, o který každoročně žádá ředitelka školy. Poskytnuté peníze jsou čerpány na drobné dárečky a občerstvení při akcích. Do projektu se zapojila i kuchyň. Děti samy v předstihu hlasují o hlavních jídlech tohoto týdne – možnost výběru mají vždy ze 3 jídel.